Ochrana údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ja ako podávajúci dokumentácie k žiadosti o zamestnanie (ďalej len: „Žiadosť”) prostredníctvom tejto webovej aplikácie, pre WELDMONT METALLTECHNIK Spoločnosť s ručením obmedzeným (so sídlom: 2500 Esztergom, Pöltenberg utca č. 17, registračné číslo spoločnosti: 11-09-016027, ďalej len: „Spoločnosť“) poskytujem nasledujúce vyhlásenie týkajúce sa spracovania mojich osobných údajov Spoločnosťou.

Beriem na vedomie, že Spoločnosť, v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú uvedený v Žiadosti vykonáva činnosti spojenú so spracovaním údajov. Beriem na vedomie, že účelom spracovania údajov Spoločnosti je, že vyhodnocovať a hodnotiť moje žiadosti o zamestnanie. Beriem na vedomie, právny základ pre spracovanie údajov obsiahnutých v Žiadosti je môj súhlas uvedený v tomto vyhlásení. V tomto vyhlásením súhlasím s tým, aby Spoločnosť zaobchádzala s mojimi osobnými údajmi obsiahnutými v Žiadosti, až po dobu výberového konania.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil s pravidlami spracovania údajov Spoločnosti. Beriem na vedomie, že mi je Spoločnosť povinná kedykoľvek poskytnúť informácie o rozsahu osobných údajoch, ktoré spracováva. Beriem na vedomie, že mám oprávnenie požiadať Spoločnosť o opravu, odstránenie a obmedzenie spracovania osobných údajov a uplatnenie práva na ukladanie údajov a podať sťažnosť orgánu dohľadu v prípade neoprávneného zaobchádzania s údajmi.

Beriem na vedomie, že toto svoj súhlas môžem kedykoľvek v budúcnosti sčasti alebo celkovo vziať späť.

V tomto vyhlásení súhlasím s tým, aby Spoločnosť zaobchádza s osobnými údajmi uvedenými v Žiadosti, tak ako je uvedené vyššie.

PREDPISY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V SÚVISLOSTI S PODANÝMI ŽIADOSŤAMI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA CEZ WEBOVÚ STRÁNKU FIRMY WELDMONT

PLATNÉ OD: 25. MÁJ 2018

Tieto Predpisy spracovania osobných údajov stanovujú predpisy firmy WELDMONT METALLTECHNIK Spoločnosť s ručením obmedzeným (so sídlom: 2500 Esztergom, Pöltenberg utca č. 17, registračné číslo spoločnosti: 11-09-016027, ďalej len: „Spoločnosť“) ako správcu osobných údajov fyzických osôb, ktoré prichádzajú do styku so spoločnosťou, v súlade s právnymi predpismi ochrany osobných údajov Slovenskej Republiky a Európskej Únie.

1. Tieto predpisy spracovania osobných údajov boli vytvorené v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

1.1. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (z dňa 27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom prúdení týchto údajov, reps. zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov; GDPR);

1.2. zákon CXII. (Infotv.) z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie o slobode informácií.

I. PLATNOSŤ

1. Osobná pôsobnosť týchto Predpisov spracovania osobných údajov má rozsah platnosti na Príslušnú osobu.

2. Vecná pôsobnosť týchto Predpisov spracovania osobných údajov má rozsah platnosti na všetky osobné údaje Príslušnej osoby, ktoré spravuje Spoločnosť.

II. DEFINÍCIE

1. Obsah pojmov, ktoré sú používané v týchto Predpisoch spracovania osobných údajov sú určený právnymi predpismi, výnimkou je, ak tieto Predpisy spracovania osobných údajov ich určia vyslovene inak.

2. V rámci týchto Predpisov spracovania osobných údajov je ako Príslušná osoba označená osoba, ktorá podala prihlásenie, žiadosť o prijatie do zamestnania cez webovú stránku Spoločnosti.

III. SPRAVOVANIE ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

Spravované údaje v súvislosti s Príslušnou osobou:

Spoločnosť spravuje v súvislosti s Príslušnou osobou iba údaje, ktoré Príslušná osoba v rámci podania žiadosti o prijatia do zamestnania poskytla Spoločnosti. V rámci podania žiadosti o prijatie do zamestnania je Príslušná osoba povinná uviesť svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, rok narodenia, a informácie ohľadom svojich pracovných skúseností, pretože bez týchto údajov Spoločnosť nevie Príslušnú osobu identifikovať, kontaktovať, respektíve rozhodnúť o tom, či spĺňa Príslušná osoba základné požiadavky stanovené Spoločnosťou v súvislosti s ponúknutou pracovnou pozíciou.

IV. PRAVIDLÁ PRE SPRAVOVANIE ÚDAJOV

Cieľ spracovania údajov

Spoločnosť spravuje osobné údaje Príslušnej osoby z dôvodu, aby vedela posúdiť žiadosť Príslušnej osoby, resp. aby sa vedela rozhodnúť, či nadviaže pracovný vzťah s Príslušnou osobou.

Právny základ spracovania údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas Príslušnej osoby.

Obdobie spravovania údajov

Spoločnosť spravuje osobné údaje Príslušnej osoby sformulované v bode III. do skončenia konania.

Okruh oprávnených osôb na spoznanie osobných údajov

Do styky s osobnými údajmi Príslušnej osoby sformulované v bode III. sa môžu dostať zamestnanci Spoločnosti, ktorí sa zaoberajú s prijímaním pracovníkov.

Ostatné podstatné podmienky súvisiace so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť spravuje osobné údaje Príslušnej osoby sformulované v bode III. na hárku papiera, a vo vlastnom informatickom systéme.

V. PRÁVA PRÍSLUŠNEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príslušná osoba je oprávnená svoj súhlas ohľadom spravovania svojich osobných údajov poskytnutých Spoločnosti kedykoľvek zrušiť. Zrušenie súhlasu Príslušnej osoby je možné poslať spoločnosti elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu na adresu adatkezeles@weldmont.hu alebo poštou na adresu 2500 Esztergom, Pöltenberg utca č. 17. Zrušenie súhlasu neovplyvňuje zákonnosť spracovania osobných údajov pred zrušením súhlasu.

Príslušná osoba je oprávnená:

a) požiadať o informácie o spravovaní svojich osobných údajov (prístupové práva);
b) požiadať o úpravu svojich osobných údajov;
c) požiadať o vymazanie svojich osobných údajov (právo na zabudnutie);
d) požiadať o obmedzenie spravovania svojich osobných údajov;
e) namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov;
f) uplatňovať svoje právo prenostnosti údajov.

Príslušná osoba je ďalej oprávnená:

a) podať sťažnosť na Národnom úrade pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií;
b) obrátiť sa na súd v prípade porušenia svojich práv;
c) požiadať o odškodnenie.

Právo na informácie (prístupové právo)

Príslušná osoba je oprávnená, požiadať Spoločnosť o informáciu, či spravovanie osobných údajov prebieha, a v prípade, že spravovanie prebieha, je oprávnená, aby dostala prístup k nasledujúcim informáciám: a) ciele spracovania osobných údajov; b) kategórie príslušných osobných údajov; c) adresáty alebo kategórie adresátov, s ktorými boli zdieľané alebo budú zdieľané osobné údaje, vrátane najmä adresátov tretích krajín, respektíve medzinárodných organizácií; d) plánované obdobie uloženia osobných údajov v prípade potreby, alebo ak to nie je možné, hľadiská, podľa ktorých je dané obdobie určené; e) právo Príslušnej osoby, že môže žiadať od Spoločnosti opravu, vymazanie alebo o obmedzenie spravovania svojich osobných údajov, a môže mať námietky voči spracovaniu takýchto osobných údajov; f) právo podania sťažnosti adresovanej Národnému úradu pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií;

Spoločnosť poskytne kópiu osobných údajov, ktoré tvoria predmet spracúvania osobných údajov, Príslušnej osobe. V prípade ďalších kópií žiadaných Príslušnou osobou Spoločnosť môže vyúčtovať rozumný poplatok, na základe administratívnych poplatkov. Ak Príslušná osoba podala svoju žiadosť elektronicky, Spoločnosť poskytne informácie Príslušnej osobe vo všeobecne používanom elektronickom formáte, výnimku tvorí, ak Príslušná osoba žiada inak.

Spoločnosť môže zamietnuť informovanie iba v prípadoch pri ktorých sa uplatňujú určené právne predpisy, v ktorom prípade Spoločnosť informuje Príslušnú osobu o dôvode zamietnutia, o tom, že na základe ktorého zákonného ustanovenia bolo zamietnutie uskutočnené, ďalej o možnosti súdneho prostriedku nápravy, respektíve o možnosti podania sťažnosti na Národnom úrade pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií.

Právo na opravu

Príslušná osoba je oprávnená, aby na jeho podnet Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje vzťahujúce sa na ňu. Pri braní do ohľadu cieľ spravovania osobných údajov, je Príslušná osoba oprávnená, aby požiadal o doplnenie neúplných osobných údajov – okrem iných prostredníctvom dodatkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie”)

Príslušná osoba je oprávnená, aby sa na jeho podnet Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje vzťahujúce sa na ňu, a Spoločnosť je povinná, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje vzťahujúce sa na Príslušnú osobu.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Príslušná osoba je oprávnená, aby na jeho podnet Spoločnosť obmedzila spravovanie osobných údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich: a) Príslušná osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, v tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré umožňuje, aby Spoločnosť prekontrolovala presnosť osobných údajov; b) spravovanie osobných údajov je protiprávne, a Príslušná osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov, namiesto toho prosí o obmedzenie pri ich používaní; c) Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje s cieľom ich spravovania, ale Príslušná osoba ich žiada k obhajovaniu, uplatňovaniu alebo ochrane právnych nárokov; alebo d) Príslušná osoba mala námietky voči spracovaniu osobných údajov; v tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, počas ktorého sa preukáže, či majú prednosť oprávnené dôvody Spoločnosti voči oprávnenými dôvodmi Príslušnej osoby.

Právo namietania

Príslušná osoba je oprávnená, aby kedykoľvek mohol mať námietky voči spracovaním svojich osobných údajov. V takomto prípade Spoločnosť nesmie ďalej spravovať osobné údaje Príslušnej osoby, výnimkou je, ak vie preukázať také záväzné dôvody, ktoré ju donútia na spravovanie osobných údajov, a ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami Príslušnej osoby, alebo ktoré sa viažu k obhajovaniu, uplatňovaniu alebo ochrane právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Príslušná osoba je oprávnená, aby osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Spoločnosti obdržal v členenom, vo všeobecne používanom elektronickom, strojom čitateľnom formáte, ďalej je oprávnená, aby tieto údaje odovzdal ďalšiemu správcom osobných údajov.

Právo na podanie opravného prostriedku na súd

V prípade porušenia práv Príslušnej osoby v súvislosti so spravovaním ochranných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi má právo na podanie opravného prostriedku na súd.

Právo na odškodnenie

Ak Príslušná osoba utrpí škodu v súvislosti so spracovaním osobných údajov, môže žiadať o odškodnenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spoločnosť sa zaväzuje, že žiadosti podané Príslušnou osobou bez zbytočného odkladu zodpovie, ale najneskôr do 25 dní od jej obdržania.

Príslušná osoba môže podávať žiadosti pre Spoločnosť elektronickou formou na e-mailovú adresu adatkezeles@weldmont.hu alebo poštou na korešpondenčnú adresu 2500 Esztergom, Pöltenberg utca 17.

VI. ORGANIZAČNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Spoločnosť sa postará o bezpečnosť spravovaných osobných údajov, tak, že podnikne potrebné technické a organizačné opatrenia, najmä v záujme toho, aby osobné údaje boli chránené pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, sprístupnením verejnosti, vymazaním alebo zničením, ako aj náhodnou stratou a škody, ďalej pred neprístupnosťou spôsobenou zmenou používanej technike. Technické a organizačné opatrenia Spoločnosť pravidelne preskúma a v prípade potreby ich aktualizuje. Spoločnosť podnikne všetky potrebné opatrenia pre zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktualizácie osobných údajov. Súvislosti s hore uvedenými skutočnosťami Spoločnosť zvlášť poprosí Príslušnú osobu o spoluprácu. V prospech toho, aby bolo zabezpečené obmedzenie skladovania osobných údajov iba na potrebné obdobie, Spoločnosť ich každých šesť mesiacov preskúma.

VII. KONTAKTY

1. Správca:


WELDMONT METALLTECHNIK Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: 2500 Esztergom, Pöltenberg utca 17.
Telefónne číslo: +36 33 500 082
E-mailová adresa: adatkezeles@weldmont.hu
Registračné číslo spoločnosti: 11-09-016027
Daňové identifikačné číslo: 14934368-2-11


2. Národný úrad pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefónne číslo: +36 1 391 1400
E-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu